Skip to content

Under construction.

Leveringsvoorwaarden abonnementen, welkomstgeschenken en artikelen

1        Algemeen

1.1     Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de abonnementen voor het tijdschrift VEINE geleverd door Stichting VEINE Magazine, gevestigd te Palladiosstraat 35, 3066 AH te Rotterdam,Kamer van Koophandel nummer:63030586. Op deze leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel, van kracht zijnde met ingang van 1 januari 2009, waarvan een kopie aan deze voorwaarden is gehecht en welke eveneens te vinden zijn op de website www.thuiswinkel.org. Bij strijdigheid van bepalingen uit de onderhavige leveringsvoorwaarden en die van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel, hebben de laatstgenoemde voorrang.

1.2    Bij het aangaan van een abonnement geleverd door Stichting Veine, wordt geacht dat de abonnee deze voorwaarden heeft geaccepteerd.  1.3  Stichting Veine garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4     Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.5    De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.  1.6    Stichting Veine is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.7    Deze leveringsvoorwaarden van Stichting Veine zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij: Stichting Veine, Klantenservice Palladiostraat 35, 3066 AH Rotterdam.

1.8    Stichting Veine behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2      Nieuwe abonnementen

2.1    Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2    Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op VEINE. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

2.3    Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld.

2.4    De abonnee kan contact opnemen met onze abonnementenservice indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.

2.5    Stichting Veine is niet aansprakelijk voor  welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3      Duur van het abonnement

3.1    Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding.

3.2    De vervolgtermijn is telkens maximaal één jaar. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan opgevraagd worden bij onze abonnementenservice via post, telefoon en e-mail. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van het tijdschrift.

4      Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

4.1    Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De vervolgtermijnen van het abonnement worden via automatische incasso geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen vindt u op de servicepagina van het tijdschrift.

4.2    Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Stichting Veine gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.3    Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.4    Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

5       Bezorging

5.1    De bezorging van de tijdschriften van Stichting Veine.  vindt plaats via ???. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daar contact over  opnemen met onze abonnementenservice.

5.2    Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan onze abonnementenservice te zijn opgegeven per mail of per post.

6.    Opzegging van het abonnement  Om een abonnement te beëindigen, dient dit door abonnee minimaal zes weken voor afloop van de periode waarvoor betaald is, aan onze abonnementenservice kenbaar te zijn gemaakt. Dit kan telefonisch, schriftelijk en via e-mail. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij onze abonnementenservice worden opgevraagd via post, telefoon en e-mail. De contactgegevens staan hier vermeld en in het colofon van het tijdschrift.

7      Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

7.1    Stichting Veine is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om 1) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Stichting Veine en abonnee en 2) om een administratie bij te houden van alle abonnees.

7.2    Stichting Veine respecteert de privacy van haar abonnees. Stichting Veine heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, onder meldingsnummer m1415891, in Den Haag?? .

7.3    De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Stichting Veine.

8       Welkomstgeschenken, artikelen

8.1    Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden bij onze abonnementenservice. Stichting Veine raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (via fax, brief of email) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft Stichting Veine het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.

8.2     De klant heeft de bestelde artikelen 14 werkdagen op zicht. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de klant bij Stichting Veine heeft aangegeven dat hij de koop of bestelling ongedaan wil maken. De klant krijgt dan een retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam. De gegevens vult de abonnee in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de klant het artikel in of met originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De klant heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend artikel nadat de oorspronkelijke bestelling door Stichting Veine is terug ontvangen.

8.3     De klant ontvangt altijd een bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken en artikelen zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de klant daarvan, gemiddeld uiterlijk een maand nadat Stichting Veine de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt Stichting Veine de bestelling aan. Wanneer de bestelling een welkomstgeschenk bij een abonnement betreft, dan zal de abonnee een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Als voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt de abonnee het verschil terug. Als de abonnee kiest voor een vervangend welkomstgeschenk met een hogere bijbetaling dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij de abonnee in rekening gebracht. Als de abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft de abonnee een half jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen. Wanneer de bestelling geen welkomstgeschenk betreft, en de bestelling kan niet meer geleverd worden krijgt de abonnee daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De abonnee krijgt het betaalde bedrag in dag geval teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.
8.4     Er wordt getracht om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Stichting Veine kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.  8.5    De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk niet meer voorradig is, heeft de abonnee recht op een indien mogelijk alternatief geschenk en anders automatisch korting.

9      Aansprakelijkheid

9.1    Stichting Veine is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Stichting Veine is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Stichting Veine komt. Stichting Veine is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Stichting Veine geleverd artikel, tenzij Stichting Veine aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

9.2    Stichting Veine is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Stichting Veine gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Stichting Veine tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Stichting Veine, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Stichting Veine. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Stichting Veine. Stichting Veine is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Stichting Veine is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Stichting Veine abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

9.3    Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Stichting Veine aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Stichting Veine en abonnee.  9.4    De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

10      Overige bepalingen

10.1    Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.  10.2    Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 juni 2015??? Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Algemene Leveringsvoorwaarden abonnementen, welkomstgeschenken en artikelen

Back To Top
Ga naar de inhoud