Skip to content
  1. Algemeen

1.1     Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de abonnementen voor het tijdschrift VEINE geleverd door Stichting Veine Magazine, gevestigd te Nobelstraat 15,3262PL Oud-Beijerland. Kamer van Koophandel nummer:63030586. Op deze leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel, van kracht zijnde met ingang van 1 januari 2009, waarvan een kopie aan deze voorwaarden is gehecht en welke eveneens te vinden zijn op de website www.thuiswinkel.org. Bij strijdigheid van bepalingen uit de onderhavige leveringsvoorwaarden en die van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel, hebben de laatstgenoemde voorrang.

1.2    Bij het aangaan van een abonnement geleverd door Stichting Veine, wordt geacht dat de abonnee deze voorwaarden heeft geaccepteerd.

1.3  Stichting Veine garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4     Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.5     Stichting Veine is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.6    Deze leveringsvoorwaarden van Stichting Veine zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij: Stichting Veine, Nobelstraat 25, 3262 PL Oud Beijerland.

1.7    Stichting Veine behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

Back To Top
Ga naar de inhoud