Ga naar hoofdinhoud

Die titel van ons tijdschrift komt uit de Franse taal en spreek je uit als Vènne. La Veine staat voor geluk, fortuin en gelukzaligheid. Anderzijds kun je Veine vertalen als de ader, de nerf of bloedader. Naast een prettig klinkende naam vonden we de betekenis illustratief. Een bloedader staat voor verbinding en is iets dat je nooit kunt doorknippen. Zo is ook de band van ouders met een gehandicapt kind. Een verbinding die er is en altijd blijft. Daar waar andere kinderen hun vleugels uitslaan en los komen van ouders, blijven gehandicapte kindjes veelal heel dichtbij. Als het niet letterlijk fysiek is dan is het wel mentaal.

Anderzijds sluit de gelukzalige uitleg van Veine feilloos aan op de visie achter dit magazine. Veine moet een platform zijn waar ouders en anderen die dagelijks omgaan met gehandicapte kinderen positieve en praktische handvatten krijgen om kinderen nog beter te begeleiden en te stimuleren tot ontwikkeling. Het is onze stellige mening dat ontwikkeling (en comfort) gelukkig maken. En elk kind verdient het om gelukkig te zijn.

Informatie als basis

Uitgangspunt van Veine is informeren. We willen onze lezers laten weten wat er speelt op het vlak van medische ontwikkelingen, hulpmiddelen, therapieën en allerlei praktische zaken waar ouders en begeleiders mee te maken hebben. Zo zullen wij onder andere aandacht besteden aan vakanties, vrije tijd, sport, wonen, vervoer, wetgeving en financiën.

Waarbij we de informatie niet zullen beoordelen of kwalificeren. We zullen ervaringsdeskundigen interviewen en hun mening laten geven, maar een oordelen laten we graag aan u als lezen over.

racerunning

Veine is een ANBI Stichting.

Contactgegevens

Stichting Veine (VE!NE Magazine)
Nobelstraat 25
3262 PL NIEUW BEIJERLAND
Telefoon 06-54654763
KvK: 63030586
Bank: NL66 INGB 0006 7996 96
Fiscaal nummer: RSIN 8550.62.836

Bestuur

Voorzitter. vacant
Penningmeester. Dhr. K. Hordijk
Secretaris: Mevr. J. Bourquin

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal
bestuursleden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde –
door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in
functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester
kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaan van
een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende be-
2 -Bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid)
binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin
voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende
bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld
bestuur.
5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.

Doelstelling Stichting Veine

1. De stichting heeft ten doel:
a. het verstrekken van informatie aan ouders en verzorgers van kinderen
met een lichamelijke beperking, alsmede het financieel ondersteunen
van “Kids Unlimited”, gevestigd te Utrecht;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het publiceren
van een magazine, waarvan de opbrengst onder meer voor de sub
a. genoemde financiële ondersteuning dient.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Veine wordt uitgegeven door een stichting die geen winstoogmerk heeft. De winst die het magazine genereert, komt ten goede aan stichting Kids Unlimited. Deze stichting zet zich in om therapie te financieren voor gehandicapte kinderen die zorgverzekeraars niet vergoeden. Zo biedt deze stichting kinderen maximale kansen. Een uitgangspunt dat wij als Veine graag omarmen.

Back To Top